Thông báo về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 92-TB/HVCB ngày 07 tháng 07 năm 2023 về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024.

Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Công đoàn cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 12, quận Bình Thạnh


Bảng phí nội trú Ký túc xá

Thông báo số 87-TB/HVCB ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các khoản thu phí nội trú Ký túc xá

Học tập kinh nghiệm quản lý ký túc xá

BQL ký túc xá HVCB đi giao lưu kinh nghiệm quản lý ký túc xá ở một số trường.