05/08/2022 10:00:54 - admin

BQL ký túc xá HVCB đi giao lưu kinh nghiệm quản lý ký túc xá ở một số trường.

BQL ký túc xá HVCB đi giao lưu kinh nghiệm quản lý ký túc xá ở một số trường.(Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực II, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...)