Thông báo đăng ký lưu trú tại Ký túc xá năm học 2023 - 2024

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 92-TB/HVCB ngày 07 tháng 07 năm 2023 về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024.

Quyết định thành lập Đội cộng tác viên

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 792-QĐ/HVCB ngày 11 tháng 07 năm 2023 về việc thành lập Đội cộng tác viên trực thuộc ban Quản lý ký túc xá.

Thông báo đăng ký lưu trú tại Ký túc xá năm học 2023 - 2024

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 92-TB/HVCB ngày 07 tháng 07 năm 2023 về việc đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2023 - 2024.

Bảng phí nội trú Ký túc xá

Bảng niêm yết các khoản thu phí nội trú Ký túc xá căn cứ theo Thông báo số 87-TB/HVCB ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các khoản thu phí nội trú Ký túc xá

Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá

Quyết định số 818-QĐ/HVCB (12/10/2022) của Giám đốc HVCB TP về việc ban hành Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá.