Loại Vip 3 (Phòng gia đình)

Loại Vip 3 (Phòng gia đình)

Loại Vip 2 (Phòng 1 giường)

Loại Vip 2 (Phòng 1 giường)

Loại Vip 1 (Phòng 2 giường)

Loại Vip 1 (Phòng 2 giường)

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

Lưu trú ngắn hạn - Lưu trú theo tháng

LOẠI PHÒNG CAO CẤP

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

Loại diện tích 16,9 m2: 2.800.000 đồng/tháng/phòng. Loại diện tích 19,2 m2: 3.200.000 đồng/tháng/phòng; Loại diện tích 22,4 m2: 3.800.000 đồng/tháng/phòng; (chưa bao gồm tiền sử dụng điện, nước, ... )

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 2 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG

Diện tích 24,7 m2; Giá: 4.200.000 đồng/tháng/phòng (chưa bao gồm tiền điện, nước, ...)

LOẠI PHÒNG SINH VIÊN 3 GIƯỜNG