HVCB - TEST KTX 51

HVCB - TEST KTX 50

HVCB - TEST KTX 9

HVCB - TEST KTX 7

HVCB - TEST KTX 7

HVCB - TEST KTX 7


HVCB - TEST KTX 5

HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST KTX 5HVCB - TEST

HVCB - TEST KTX 4

HVCB - TEST KTX 4

HVCB - TEST KTX 3

HVCB - TEST KTX 3

HVCB - TEST KTX 2

HVCB - TEST KTX 2

HVCB - TEST KTX 1

HVCB - TEST KTX 1

Đơn đăng ký ở ký túc xá

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

THÔNG BÁO MỚI

Đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

Mẫu đơn xin chuyển ra khỏi ký túc xá

Đơn xin chuyển phòng ở ký túc xá

Mẫu đơn xin chuyển phòng ở ký túc xá

Bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

Mẫu bản cam kết thực hiện nội quy ký túc xá

Giấy xác nhận ở ký túc xá

Mẫu giấy xác nhận ở ký túc xá

Đơn đăng ký ở ký túc xá

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá

Quyết định số 818-QĐ/HVCB (12/10/2022) của Giám đốc HVCB TP về việc ban hành Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá.

CÁC LOẠI PHÒNG KÝ TÚC XÁ

LOẠI PHÒNG VIP 1 GIƯỜNG

2 000 000VNĐ/THÁNG

LOẠI PHÒNG VIP 1 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG VIP 2 GIƯỜNG

2 200 000

LOẠI PHÒNG VIP 2 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG VIP 4 GIƯỜNG

2 500 000

LOẠI PHÒNG VIP 4 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG THƯƠNG 4 GIƯỜNG

1 200 000

LOẠI PHÒNG THƯƠNG 4 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG THƯƠNG 6 GIƯỜNG

1 200 000

LOẠI PHÒNG THƯƠNG 6 GIƯỜNG

LOẠI PHÒNG THƯƠNG 8 GIƯỜNG

1 000 000

LOẠI PHÒNG THƯƠNG 8 GIƯỜNG

Diện tích sàn Diện tích sànDiện tích sànDiện tích sànDiện tích sànDiện tích sànDiện tích sànDiện tích sàn

DTXD

SỐ PHÒNG

SỐ GIƯỜNG

BAN QUẢN LÝ KTX

Lê Thị Hoa

Giám đốc quản lý ban

Nguyễn Thị Hồng Anh

Phó BQL

Phan Ngọc Quốc Thịnh

Kỹ sư - Phó BQL

Trần Thị Đào

TRƯỞNG BQL